VALOKKI-NETTISUO

Suolla vai netissä eksyksissä?

Valokki-nettisuo on Jyväskylän yliopistossa suunniteltu ja toteutettu, suomalaista suokasvillisuutta esittelevä verkkomateriaali. Se esittelee kuvin ja tekstein noin 50 Suomen luonnontilaisilla soilla tavattavaa suotyyppiä. Materiaalin ovat tuottaneet Jyväskylän yliopistossa työskentelevät dosentti Veikko Salonen ja FM Petri Heinonen yhteistyössä lehtori (emeritus) Veli Saaren kanssa.

Julkaisuhetkellä (toukokuussa 2010) Valokki-nettisuo sisältää kaikkiaan yli 200 kuvaa sekä tuntomerkkitiedot 51 suotyypistä. Sisältöä täydennetään ajan mittaan uusia kuvia lisäämällä. Suotyyppien lisäksi Valokki-nettisuo esittelee soiden kasvillisuuden luokittelussa käytettävää sanastoa. Se antaa myös tietoa soista kasvien kasvupaikkoina.

Valokki-nettisuon yhteydessä suokasvillisuus on jaoteltu neljään päätyyppiin (korvet, rämeet, nevat, letot) sekä näiden yhdistelminä muodostuviin yhdistelmätyyppeihin. Eräissä muissa suomalaista suokasvillisuutta koskevissa jaotteluissa omiksi päätyyppiryhmikseen on edellisten lisäksi nimetty luhta- ja lähdevesivaikutteinen kasvillisuus. Näihin kahteen ryhmään lukeutuva suokasvillisuus on Valokki-nettisuossa sisällytetty edellä mainittuihin suokasvillisuuden päätyyppiryhmiin. Myöskään arokosteikkoja (kausikosteikkoja) ei ole sisällytetty tähän tarkasteluun.

Suotyyppien tuntomerkkikuvausten yhteydessä mainittujen kasvilajien kautta Valokki-nettisuo linkittyy suomalaisia kasvilajeja tunnistustietoineen esittelevään, Valokki-nettikasvioon.

Valokki-nettisuo on oppimateriaalina käytössä Jyväskylän yliopiston biotieteiden, etenkin ekologian ja evoluutiobiologian opinnoissa. Sitä voivat hyödyntää myös muut oppilaitokset sekä kaikki suokasvillisuudesta kiinnostuneet yksityishenkilöt omassa käytössään käyttöoikeusehtojen mukaisesti.

Päätyyppien mukainen luokittelu