VALOKKI-NETTIKASVIO

Sammalet :: Lehtisammalet (Bryophyta) :: Nuokkuvarstasammal (Pohlia nutans)

Nuokkuvarstasammal (Pohlia nutans)

Tuntomerkkejä

Kasvupaikkoja