VALOKKI-NETTIKASVIO

Sammalet :: Lehtisammalet (Bryophyta) :: Kivikynsisammal (Dicranum scoparium)

Kivikynsisammal (Dicranum scoparium)

Tuntomerkkejä

Kasvupaikkoja