VALOKKI-NETTISUO

Eräitä soihin ja suokasvillisuuteen liittyviä käsitteitä

Seuraavassa esitellään eräitä soihin ja suokasvillisuuteen liittyviä käsitteitä. Käsitteiden jälkeen kerrotaan tarkemmin soista kasvien kasvupaikkoina.

Suot kasvien kasvupaikkoina

Muunlaisilla paikoilla kasvavien kasvien tavoin soilla kasvavat kasvit ilmentävät esiintymisellään kasvupaikkojensa ominaisuuksia. Myös turvemailla kasvavien kasvien ekologiset lokerot ovat käytännössä koosteita paitsi niistä kasvupaikkatekijöistä, joita ne kasvaakseen ja lisääntyäkseen tarvitsevat tai suorastaan vaativat myös sellaisista tekijöistä, joita ne voivat elossa säilyäkseen ja menestyäkseen sietää. Luonnossa tapaamamme kasvillisuus määräytyy käytännössä aina useamman kasvupaikkatekijän yhteisvaikutuksen tuloksena. Soilla esiintyvän kasvillisuuden osalta erityisen tärkeitä kasvupaikkatekijöitä ovat turpeen ja suoveden eri ominaisuudet, kuten happamuus ja kasveille käytettävissä olevien ravinteiden pitoisuudet. Tärkeä suokasvillisuuteen vaikuttava tekijä on myös pohjaveden korkeus.

Suot ovat monin tavoin kasvien sietokykyä koettelevia kasvupaikkoja. Monille kasvilajeille suot ovat täysin sopimattomia kasvupaikkoja johtuen muun muassa niille liiallisesta happamuudesta, liian niukasta ravinnetarjonnasta tai liiallisesta märkyydestä ja siihen liittyvästä hapenpuutteesta. Soita on myös perustellusti pidetty hallaisina paikkoina. Ajoittaiset hyvin matalat lämpötilat kasvukauden aikana muodostavat halloihin sopeutuneille kasveillekin lisärasitteen, joka voi toimia merkittävänä kasvien ekolokeroita rajaavana tekijänä. Oman lisänsä kasvien menestymiseen erilaisissa suoympäristöissä tuo kilpailu, jota ne käyvät sekä lajikumppaneittensa että muiden lajien yksilöiden kanssa tarvitsemistaan resursseista. Kasvien tarvitsemien resurssien saatavuutta eivät kilpailullaan rajoita ainoastaan toiset kasvit, vaan usein myös muut eliöt, kuten maaperän mikrobit.

Soilla kasvavat kasvit muodostavat oman kasvualustansa, ja ainakin pintansa osalta niiden kasvualusta on aina turvetta. Turve on vaillinaisesti maatunutta, orgaanista kasvimateriaalia, jonka fysikaalis-kemialliset ominaisuudet luonnollisesti riippuvat paljolti sen tuottaneen suokasvillisuuden lajikoostumuksesta. Hajoavan kasvimateriaalin ohella turve koostuu mikrobeista ja niiden hajoamistuotteista sekä kasvien juurieritteistä. Noin puolet sen kuivamassasta on hiiltä. Turvelaji määräytyy sen kasviryhmän perusteella, jonka vaillinaisen hajoamisen seurauksena turve on pääasiassa muodostunut (esim. rahkasammalien tuottama rahkaturve tai saramaisten kasvien tuottama saraturve). Turvelajin ohella turpeen maatuneisuusaste vaikuttaa sen ominaisuuksiin. Yleistäen voidaan sanoa, että soiden pintaosien nuorempi turve, jossa valtaosa suokasvien juurista kasvaa, on vähemmän maatunutta. Yleensä maatuneisuusaste kasvaa kohti turvepatsaan alaosan vanhimpia osia ja usein myös turvelaji tähän suuntaan edettäessä muuttuu.

Turpeen rakenneominaisuudet vaikuttavat sen lämpö-, vesi-, happi- ja ravinnetalouteen ja tekevät siitä monessa suhteessa erilaisen kasvualustan kivennäismaihin verrattuna. Kaikilla mainituilla tekijöillä voi olla suoria vaikutuksia soilla elävien kasvien menestymiseen. Osa soiden kasveista menestyy hyvin kaikkein märimmissä ja samalla vähähappisimmissa paikoissa (rimpipintalajit), osa taas karttaa tällaisia paikkoja (mätäspinnan lajit). Jotkin suokasvit edellyttävät kasvupaikaltaan ravinteiden tai ainakin jonkin tietyn ravinteen hyvää saatavuutta (esim. kalkinvaatijat), toiset sen sijaan tyytyvät paljon vähäisempään ravinnetarjontaan. Turpeen eri rakenneominaisuudet voivat vaikuttaa kasvien menestymiseen myös epäsuorasti, sillä niillä kullakin on merkitystä myös turpeen mikrobiologiselle aktiivisuudelle, joka puolestaan on positiivisessa yhteydessä maaperän ravinnekiertoihin.

Suot luetaan yleisesti kosteikkoekosysteemeihin. Käsitteenä kosteikko viittaa kasvupaikan märkyyteen. Eri soiden ja samankin suon eri osien välillä voi kuitenkin olla suurta vaihtelua vetisyydessä, ja eri kasvilajien erilaiset vasteet kasvualustan pitkäaikaiseen märkyyteen tulevat esiin usein hyvin selvinä eroina kasvillisuuden koostumuksessa. Erilaisiin kivennäismaihin verrattuna turpeella on erinomainen vedensitomiskyky. Yleensä suokasvit joutuvatkin harvoin kärsimään suoranaisesta veden puutteesta, vettä voi sen sijaan, ainakin ajoittain, olla liiaksi asti. Kasvien aineenvaihdunnalle tärkeä vesi ei runsaana esiintyessäänkään yleensä ole erityisen suuri haitta ainakaan aidoille suokasveille. Sen sijaan useimmille kasveille ongelmia aiheuttaa liiallisen veden aikaansaama hapen niukkuus tai suoranainen puute kasvualustassa, erityisesti kasvien juurten lähiympäristössä. Usein aapasoiden keskiosien hyvin märät nevakeskustat, missä turpeen hapekas pintakerros on kesälläkin usein vain muutaman senttimetrin vahvuinen, ovat happitaloudeltaan hankalia kasvupaikkoja jopa monien märkyyteen muita kasveja paremmin sopeutuneiden suokasvienkin kannalta. Asiaa ei juuri auta se, että huokostilan määrä on turpeessa kivennäismaihin verrattuna moninkertainen, sillä suuresta huokostilan määrästä huolimatta ilmatilan osuus jää turpeessa, etenkin hyvin märissä oloissa, usein vähäiseksi. Tämä johtuu siitä, että huokostila täyttyy herkästi sade- tai sulamisvesistä ja kuivempinakin aikoina turvepatsaan alaosista kapillaarisesti ylöspäin kohoavasta vedestä. Eniten huokostilaa on heikosti maatuneissa ja vähiten pitkälle maatuneissa turpeissa. Turpeen huokostilan runsaus selittyy sillä, että sitä on paitsi turvepartikkeleiden väleissä myös turpeen synnyttäneen kasvimateriaalin sisällä (mm. rahkasammalien suuret, tyhjät solut).

Turve on usein hapan kasvualusta. Etenkin karuimpien soiden pinnalla vallitseva, pääasiassa rahkasammalista muodostunut rahkaturve muodostaa monille kasveille liian happaman (pH = 3.2-4.8) kasvualustan. Myös saramaisten kasvien tuottaman saraturpeen happamuus (pH = 3.7-5.7) hidastaa turpeen hajoamista ja vahvasti turpeeseen sitoutuneiden ravinteiden, kuten fosforin ja typen, vapautumista eli mineralisoitumista kasvien ja muiden eliöiden uudelleenkäytettäväksi. Turvemaiden suuresta happamuudesta johtuen niiden mikrobisto on yleensä sienivoittoinen, sillä bakteereiden menestymiselle turpeen happamuus on suuri haitta. Myös tällä seikalla on merkitystä turpeeseen sitoutuneiden ravinteiden vapautumisen eli mineralisaation kannalta.

Turpeeseen sitoutuneiden ravinteiden keskinäiset runsaussuhteet poikkeavat usein huomattavasti kivennäismaiden vastaavista arvoista. Esimerkiksi turpeeseen sitoutuneen typen määrä voi olla moninkertainen kangasmetsän kivennäismaasta mitattuun pitoisuuteen verrattuna. Suokasveille tästä ei kuitenkaan ole hyötyä, sillä yleensä valtaosa turpeeseen sitoutuneesta typestä on sellaisessa muodossa (ei-liukoisena), etteivät useimmat kasvit pysty sitä hyödyntämään. Typen vapautuminen turpeesta kasvien käyttöön edellyttää mikrobitoimintaa, jota edellä mainitut vähähappisuus ja happamuus usein huomattavasti vaikeuttavat. Muiden kasveille tärkeiden ravinteiden (P, K, Mg, Ca) määrä jää turpeessa usein vähäiseksi ja ne ovat suurelta osin orgaanisessa muodossa turpeeseen sitoutuneina. Usein ne muodostuvatkin kasvien kasvua rajoittavaksi minimitekijäksi soilla.